วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2   ครั้งที่   3/2561 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ทั้งนี้ได้มอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาและสรุปภาพรวมคะแนน
ONET
และ NT พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบสูงกว่าระดับชาติ

S 3973190 S 3973184 

S 3973192

S 3973195 S 3973196 S 3973200

หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงินการบัญชี และการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสพป.บุรีรัมย์ เขต 2

  6782  6790

S 50036739  S 50036743

ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ของโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม โรงเรียนบ้านโคกยาง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านโคกเบง และโรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

janang1  janang2

nongkam3  kokyong5

kokbang7  sayte8

 nongkam4  kokbang6

 

ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 - 2 มีนาคม 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ติดตามตรวจสอบการบริหาร    งบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ สถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ของโรงเรียนบ้านโคกระเหย โรงเรียนบ้านสายตรี 9 โรงเรียนบ้านสายตรี 16   โรงเรียนบ้านถนนน้อย   โรงเรียนบ้านตรุง   อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนบ้านไทรโยง    อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1n  3n

4n  7n

6n  5n

8t  9t

10t  11t

ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ของโรงเรียนบ้านอโณทัย  โรงเรียนบ้านลำดวน  โรงเรียนบ้านสำโรง  โรงเรียนบ้านนารา"กัลยาประชาสรรค์"

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  และโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

 

2anotai2  1anotai1      

3lomdon  4somlong

5patatbu 21777

6nara