2 139316 Small

11377 Small S 3301533 Small

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.59 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ศน. เยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและตัวแทนนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย-บึงกาฬ) ครั้งที่ 66 และช่วงเย็น เวลา 17.00 น. ได้ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน "ออนซอนงานศิลป์ถิ่นอีสาน หนองคาย บึงกาฬ สู่มาตรฐานงานอาชีพ" ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด

715409 Small 715410 Small

715666 Small 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 มอบนโยบายพบปะเพื่อนครูและรับข้อตกลง MOU พัฒนาคุณภาพการศึกษา อ.ประโคนชัย จำนวน 78 รร. รวม 1,076 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและหลอมใจสู่เป้าหมายเดียวกัน ณ ห้องประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรย์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระสัง 5 เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้แข็งแรงและสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาปฏิบัติตามกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ณ. รร.บ้านลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

711032 Small 711033 Small

711031 Small 711035 Small

714313 Small 714450 Small

37749 Small 714449 Small

วันที่ 29 พ.ย. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เป็นผู้บรรยาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบ และเพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อนโยบายเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง ได้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Best Practice ( 5 รร. 5 อำเภอในสังกัด) ได้แก่ 1.รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์   2.รร.วัดบ้านจอม 3.รร.บ้านปราสาท 4.รร.บ้านกระสัง 5.รร.บ้านโคกกะชาย ซึ่งมีผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2, ผอ.รร., ผอ.กลุ่ม, ศน. และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน รวม 270 คน ณ ห้องประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรย์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

วันที่ 29 พ.ย. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เป็นผู้บรรยาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบ และเพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อนโยบายเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง ได้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Best Practice ( 5 รร. 5 อำเภอในสังกัด) ได้แก่ 1.รร.วัดบ้านเมืองโพธิ์   2.รร.วัดบ้านจอม 3.รร.บ้านปราสาท 4.รร.บ้านกระสัง 5.รร.บ้านโคกกะชาย ซึ่งมีผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2, ผอ.รร., ผอ.กลุ่ม, ศน. และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน รวม 270 คน ณ ห้องประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรย์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

707463 Small 707464 Small

707457 Small 707465 Small

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้พบปะมอบนโยบายภาพแห่งความสำเร็จ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 5 ข้อ ดังนี้ 1.นักเรียนมีคุณธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไปไทย 2.ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนยกระดับความเป็นมืออาชีพ 3.ผู้บริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นำทางวิชาการ เป็นนักบริหารมืออาชีพ 4.สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล 5. เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และได้ทำพิธีลงนามพันธสัญญา (MOU) ปีงบประมาณ 2560 ระหว่าง สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กับ สถานศึกษาในสังกัดอำเภอกระสัง จำนวน 67 รร. ณ หอประชุม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์