วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นทื่ ๓/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี จ่าสิบเอกชัยยงค์ จันทร์โสดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดและอำเภอพลับพลาชัย จำนวน ๒๙ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๒๖๗ คน

DSC05847new DSC05845new

DSC05848new DSC05857new

DSC05876new DSC05890new

DSC05892new DSC05903new

  

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๒ มอบหมายให้ จ่าสิบเอกชัยยงค์ จันทร์โสดา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นทื่   ๒/๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย
ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอประโคนชัย จำนวน ๒๔ โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น ๒๒๔ คน

 DSC05318new DSC05297new

DSC05292new DSC05335new

DSC05300new DSC05376new

DSC05302new DSC05373new

เมื่อวันที่ 18 – 19 พ.ค. 2561 นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร (DMC) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นฯ ละ 1 วัน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียนๆ ละ 1 คน รวม 230 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลตามโปรแกรมที่ สพฐ. จัดทำขึ้น ทางเว็บไซต์ จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ 1.ระบบ DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) 2. ระบบ B-OBEC (ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง) 3.ระบบ EMIS (สารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา)

112832 112837

 112835112831

 112830 112829

112828 112827

 112825112849

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์  สุขสำโรง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี  ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ก.ค. ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีจ่าสิบเอกชัยยงค์  จันทร์โสดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศีกษาในพื้นที่อำเภอกระสังและอำเภอห้วยราช จำนวน ๒๖ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๒๕๑ คน

DSC04719new DSC04733new

DSC04709new DSC04703new

DSC04751new DSC04760new

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต2 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 และวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมีวิทยฐานะใหม่ ว21/2560

20180513 081055 

20180512 102418 20180512 125800

20180512 125252 20180512 103822