ด่วน.. ข้อให้ ร.ร.ในสังกัด ที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการในแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด 

ขอให้รายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 6 ต.ค. 2560 โดยเข้าไปที่ http://eme3.obec.go.th/~eme53 (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามหนังสือ สพป.บร.2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04083/ว3195 ลว. 4 ต.ค. 2560)