1. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2559-2560 ( Sheet1 ), ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Sheet 2)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tOwC8iRltawXINwkyJGTgrU7qEGwhWpjrHQurzNCSeQ/edit?usp=sharing

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.การป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด (มีทั้งหมด 5 Sheet)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xcwQIr2Tyotor7EApY0q9kiQE6XCeoDPyZDL86OFBw8/edit?usp=sharing

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r7FfXs4c195Ve1ZWh527ecPogciXbMwSYRAAo1NQtI4/edit?usp=sharing

.......................................................................................................................................................................................

4. ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ให้รายงานตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมส่งกับให้ สพป.บร.2 ่ผ่านระบบ รับ-ส่ง หน้งสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอให้รายงานดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 12 ก.ค. 2560